Cung cấp tổng số
Giải pháp phá sản

Sự phá sản

Bộ luật Phá sản được thành lập để cho phép những người (dù là cá nhân hay doanh nghiệp) giành quyền kiểm soát các khoản nợ của họ và cho phép tái cơ cấu và / hoặc giải phóng các khoản nợ đó. Bộ quy tắc cung cấp cho các doanh nghiệp một phương pháp để thanh lý tài sản của họ và ngừng hoạt động hoặc, nếu họ có thể, tổ chức lại để tiếp tục xử lý tốt hơn tài chính của họ. Nó cung cấp cho các con nợ cá nhân một khởi đầu mới.

Phá sản-Chương 7

Dành cho cá nhân

Phá sản-Chương 13

Dành cho cá nhân

Phá sản-Chương 11

Dành cho doanh nghiệp

Các lựa chọn thay thế phá sản

Ưu điểm của phá sản

Nhược điểm của phá sản

ĐỈNH